Merkez Kuralları

Başkent Arabuluculuk Merkezinin Kuralları

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Başkent Arabuluculuk Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kurul: Merkezin Kurulunu,
b) Merkez: Başkent Arabuluculuk Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Arabulucu :  arabuluculuk sürecini yürütmek üzere, uyuşmazlık tarafları ve/veya Merkez tarafından belirlenecek olan kişi veya kişileri,
d)Taraf:  uyuşmazlıkta yer alan kişi veya kişileri,

ifade eder

MADDE 3 – (1) Merkezin amacı; yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere, hak olarak hukuk düzenince korunan menfaat dengesinin bozulması suretiyle ortaya çıkan uyuşmazlıkların adli soruna dönüşmeden, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile çözümüne katkı sağlamak ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve uygulamaya konulması amacıyla araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek, toplumdaki sosyal anlayışın, eğitim sürecinin ve kültürel yapının buna uygun hale getirilmesine katkı sağlamaktır.

MADDE 4 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Alternatif uyuşmazlık çözümünün uygulama alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası nitelikte araştırmalar yapmak, bu konularda araştırma yapan araştırma merkezleriyle ve diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, projeler yürütmek, kamuoyunda farkındalık yaratmak.

b) Faaliyet alanları ile ilgili bireysel yetenekleri geliştirici ve sosyal sorumluluk amacı taşıyan seminer, çalıştay, sempozyum, kongre ve benzeri etkinlikler, karşılıklı veya karşılıksız sertifika programları, hizmet içi eğitim niteliğinde kurslar düzenlemek

c) Resmi ve özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere, karşılıklı veya karşılıksız akademik veya uygulamaya yönelik konularda danışmanlık hizmeti vermek, hukuk uyuşmazlıklarında tavsiye etmek üzere, arabulucu listeleri oluşturmak, Kurul üyeleri ve Merkez listelerinde yer alan kişiler arasından arabulucu, tavsiye etmek.

d) Merkez, Ankara’da faaliyet gösterir. Kurulun kararı ile yurtiçi veya yurtdışında temsilcilikler açılabilir.

e)  Merkez nezdinde, yeterli akademik ve idari personelin katılımıyla, kurumsal arabuluculuk sürecinin yürütülmesini sağlamak üzere Sekretarya oluşturulur. Sekretarya’nın görev ve faaliyetleri Kurul tarafından belirlenir.

MADDE 5 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.
b) Kurul.

MADDE 6 – (1) Müdür, merkez ortakları arasından oy çokluğu ile  1 yıllığına seçilir.
(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, merkez üyeleri arasından bir kişi, bir yıl için müdür tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.
(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısını vekil olarak bırakır. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil, Kurulu bilgilendirmek.
b) Arabuluculuk görev listesini oluşturmak, düzenlemek ve dağıtımı yapmak.

MADDE 8 – (1)  Kurul; Merkezin kurucu üyesi olan 7 kişinin tamamını kapsamaktadır.
(2) Kurul her ay  düzenli olarak yada müdürün ve 3 üyenin çağrısı ile olağanüstü olarak her an toplanır kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

MADDE 9 – (1) Kurul, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:
a) Merkezin, arabuluculuk görevi ifa etmek, eğitim, araştırma, danışmanlık, ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.Merkeze yapılan başvuruları maddi eşitlik, sıra ve adillik gözetilerek kurul üyelerine sevk etmek.
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak.
ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, arabuluculuk faaliyeti icra etmek, danışmanlık konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.
e) Merkezin yönetimi ile ilgili tüm konuları ,üyelik dahil etmek, üyelikten çıkarmak değerlendirerek karara bağlamak.
(f) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacını karşılamak için karar oluşturmak

İş bu kurallar tüm kurul üyelerinin imzası ile yürürlüğe girer

ARABULUCULUK ETİK KURALLARI VE SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – (1) Uyuşmazlıkların Merkez  nezdinde arabuluculuk yoluyla çözülmesi için, uyuşmazlığa ilişkin Arabuluculuk Kurallarına atıf yapan bir arabuluculuk sözleşmesinin veya arabuluculuk şartının mevcudiyeti gereklidir.

Taraflar mevcut bir arabuluculuk sözleşmesi veya arabuluculuk şartı olmasa dahi gönüllü olarak Arabuluculuk Kuralları kapsamında yürütülecek arabuluculuk sürecini başlatabilirler.
(2) Arabuluculuk sözleşmesi, tarafların doğmuş veya doğabilecek arabuluculuğa elverişli belirli bir özel hukuk uyuşmazlığının çözüm sürecinin yürütülmesini, arabulucuya bırakmak üzere yaptıkları yazılı anlaşmadır.
(3) Arabuluculuk şartı, uyuşmazlık tarafları arasında yapılan bir sözleşmede, doğabilecek arabuluculuğa elverişli belirli bir özel hukuk uyuşmazlığının arabuluculuk yoluyla çözümünü kararlaştıran hükümdür.
(4) Arabuluculuk Kuralları kapsamında yürütülecek arabuluculuk sürecini başlatmak isteyen taraf, Sekretarya’ya yazılı olarak şahsen veya posta yolu ile ya da  elektronik ortamda başvuruda bulunur. Bu başvuru Merkez internet adresinde yer alan Arabuluculuk Başvuru Dilekçesi doldurulmak suretiyle de yapılabilir. Bu başvuru asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerir.

a) Tarafların adı, soyadı ve/veya ticaret unvanı, adresi ve diğer iletişim bilgileri,
b) Var ise temsilcileri ve vekillerinin adı, soyadı, adresi ve diğer iletişim bilgileri,
c) Uyuşmazlık konusuna ilişkin açıklama ve iddialar,
ç) Talep veya taleplerin ayrı başlıklar halinde sıra numarası altında özeti ve talep konusunu oluşturan başlıkların toplam parasal değeri,
d) İlgili diğer sözleşmelerle birlikte, var ise arabuluculuk sözleşmesi ve/veya arabuluculuk şartının nüshaları,
e) Belirlenmiş ise arabuluculuk yeri, arabuluculuk dili, arabulucuların sayısı ve arabulucuların uzmanlık alanları gibi konulara ilişkin taraflar arasında uzlaşılan hususlar ve/veya tarafın bu konudaki talepleri.
(f) Arabuluculuk talebine ilişkin dilekçe ve ekleri ile arabuluculuk sürecinde taraflarca Sekretarya’ya sunulacak her türlü belge, diğer taraf ve arabulucu sayılarının toplamından bir fazla olacak biçimde teslim edilir.
(g) Arabuluculuk talebine ilişkin gerekli başvuru evraklarının eksiksiz olarak teslim edildiği tarih, arabuluculuk sürecinin başlangıcı olarak kabul edilir. Başvuru evraklarında eksikliğin bulunması halinde, Sekretarya tarafından eksikliklerin tamamlanması için başvuruda bulunan tarafa yedi günlük kesin süre verilir.
(h) Arabuluculuk talebine ilişkin gerekli başvuru evraklarının eksiksiz olarak sunulması sonrasında Sekretarya arabuluculuk başvuru talebini, üç gün içinde gerekli görülürse dilekçe ve ekleri ile birlikte karşı taraf veya taraflara bildirir.
(ı) Arabuluculuk sürecinde başvuran tarafa yapılacak tüm bildirimler bu maddenin  belirtilen adrese yapılacak olup, adres bilgilerindeki eksiklik ve değişiklikten doğan sorumluluk başvuran kişiye aittir.  Vekâleten yapılan başvurularda bildirimler vekilin adresine yapılacaktır.
(i) Karşı taraf, Sekretarya tarafından arabuluculuk başvurusuna ilişkin dilekçe ve eklerin kendisine ulaşmasını izleyen on beş gün içinde Cevap Dilekçesini Sekretarya‘ya yazılı olarak şahsen veya posta yolu ile ya da elektronik ortamda sunabilir. Cevap Dilekçesi  Merkezi internet adresinde yer alan Arabuluculuk Cevap Dilekçesi doldurulmak suretiyle de yapılabilir. Cevap dilekçesi asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerir.
j) Cevap verenin adı, soyadı ve/veya ticaret unvanı, adres ve diğer iletişim bilgileri, Var ise cevap veren temsilcisi ve vekilinin adı, soyadı, adresi ve diğer iletişim bilgileri, Uyuşmazlık konusuna ilişkin açıklama ve savunmalar, Cevap veya cevapların ayrı başlıklar halinde sıra numarası altında özeti, var ise karşı iddia ve taleplere yönelik açıklamalar.
k) Var ise arabuluculuk yeri, arabuluculuk dili, arabulucuların sayısı ve arabulucuların uzmanlık alanları hakkında başvuran tarafça sunulan taleplere yönelik beyanlar.
(l) Cevap Dilekçesinin bu maddenin (1) inci fıkrasında belirtilen süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkânsız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında Sekretaryaya başvuran davalıya, bir defaya mahsus olmak ve on beş günü geçmemek üzere ek bir süre verilebilir.
(m) Cevap Dilekçesine ilişkin gerekli evraklarının eksiksiz olarak sunulması sonrasında Sekretarya cevap verildiğini, üç gün içinde gerekli görülürse dilekçe ve ekleri ile birlikte başvuran taraf veya taraflara bildirir.
(n) Arabuluculuk sürecinde cevap veren tarafa yapılacak tüm bildirimler bu maddenin  inci fıkrasının , bendinde belirtilen adrese yapılacak olup, adres bilgilerindeki eksiklik ve değişiklikten doğan sorumluluk cevap veren kişiye aittir. Vekâleten yapılan başvurularda bildirimler vekilin adresine yapılacaktır.

 MADDE 2 – (1) Arabulucular, alanında tecrübeli ve uzman gerçek kişiler arasından, uyuşmazlığın çözümüne yönelik olarak görev almak üzere seçilir.
(2) Arabulucular, görevlerini özenle, tarafsız bir biçimde ve şahsen yerine getirmekle  yükümlüdür.
(3) Görevi kabul eden arabulucular, Sekretarya’ya açık iletişim bilgilerini, tecrübe,uzmanlık ve var ise uyuşmazlık konusu ile ilgili önceden gerçekleştirdikleri faaliyetlerini yazılı olarak şahsen veya posta yolu ile ya da elektronik ortamda bildirirler. Bu bildirim Merkezi internet adresinde yer alan Arabulucu Tanıtım Formu doldurulmak suretiyle de yapılabilir.

MADDE 3 – (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça ve uyuşmazlığın niteliği açıkça gerekli kılmadıkça, Kurul tarafından arabuluculuk sürecinin tek arabulucu tarafından yürütüleceği kabul edilir.
(2) Arabuluculuk sürecinin tek arabulucu tarafından yürütülmesi halinde, arabulucu Kurul tarafından ve arabulucunun niteliğine yönelik taraflarca üzerinde anlaşılmış kıstaslar dikkate alınarak seçilir.
(3)  Kurul, kendisine arabulucu olarak görev yapmak üzere başvuran gerçek kişilerden oluşan bir arabulucu listesi oluşturur.

 MADDE 4– (1) Arabulucu, Kurul tarafından arabulucunun seçimine ilişkin verilen karar ile göreve başlar. Bu karar, Sekreterya tarafından üç gün içinde taraflara da bildirir.
(2) Taraflarca, arabulucunun seçimi, göreve başlaması, yeterlikleri ve tarafsızlıklarına yönelik arabulucunun seçimine ilişkin kararın kendilerine ulaşmasından itibaren yedi gün içinde Sekretarya’ya sunulan itirazlar hakkında  Kurul tarafından yedi gün içinde karar verilir. İlgili itirazlara yönelik Kurul kararı kesindir.
(3) Arabulucunun birbirini takip eden iki toplantıya geçerli bir mazereti olmaksızın katılmaması halinde, durum arabulucu tarafından derhal Sekretarya‘ya bildirilir. Bu bildirimi uyuşmazlığın tarafları da yapabilir. Kurul, ilgili arabulucunun  yerine başka bir arabulucunun görevlendirilmesi de dahil olmak üzere gerekli tedbirleri en kısa süre içinde alır.
(4) Arabulucunun herhangi bir nedenle görevden ayrılması, görevi yürütmek için aranan nitelikleri kaybetmesi veya istifa etmesi halinde, Kurul tarafından bu arabulucunun yerine görev almak üzere yedi gün içinde yeni bir arabulucu seçilir.

MADDE 5 – (1) Kurul tarafından arabulucunun seçilmesinden itibaren üç  gün içinde Sekretarya tarafından başvuru ve cevap dilekçeleri ve ekleri arabulucuya  tevdi edilir.
(2) Arabulucu, uyuşmazlığın niteliğini de dikkate alarak, uyuşmazlığı mümkün olan en kısa süre içinde ve en az maliyetle sonuçlandırmak için çaba sarf eder.
(3) Arabulucu, taraflara kendi açıklamalarını yapabilmeleri için eşit ve yeterli imkânları sunmakla yükümlüdür.
(4) Arabulucu, doğrudan arabuluculuk sürecinin süresinin uzatılması amacını taşıyan kötü niyetli taleplere yönelik gerekli tedbirleri alabilir.
(5) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, arabulucu toplantılarda elektronik iletişim  yöntemleri kullanılabilir.
(6) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, arabuluculuk dili Türkçe’dir.
(7) Başvuru ve Cevap Dilekçe ve eklerinin veya arabuluculuğa esas alınan diğer belgelerin yabancı dilde olması durumunda, ilgili taraflar bunların arabuluculuk diline yeminli tercümesini de sunmakla yükümlüdür.
(8) Yabancı dil kullanımını gerekli kılabilecek uyuşmazlıklarda arabulucunun seçilmesinde, Kurul tarafından ilgili yabancı dilde mesleki yeterliği bulunanların seçimi gözetilir. Arabulucunun anılan şartları sağladığı arabuluculuk sürecinde, tarafların tercüme sunma yükümlülüğü arabulucu tarafından kaldırılabilir.

MADDE 6– (1) Arabulucu taraflar ile birlikte ilk toplantısını, kendisine Sekretarya tarafından Başvuru ve Cevap Dilekçesi ve eklerinin tevdi edilmesinden itibaren on beş gün içinde Kurul tarafından belirlenen yerde yapar.
(2) Takip eden toplantı tarih ve yerleri, arabulucu tarafından her bir toplantıda ayrıca kararlaştırılır.

MADDE 7 – (1) Taraflarla arabulucu arasında ücretin belirlenmesi konusunda Merkezi internet adresinde ilan edilen Merkez Arabuluculuk Ücret Tarifesi hükümleri uygulanır.

MADDE 8– (1) Merkezi nezdinde yürütülen arabuluculuk sürecinin tarafları, arabuluculuk sürecine ilişkin işlemlerden dolayı, Başkent arabuluculuk Merkezi ve üyelerinin herhangi bir cezai ve hukuki sorumluluk taşımadıklarını kabul etmiş sayılırlar.
(2) Taraflar, arabulucunun, arabuluculuk sürecinin tamamında yürüttüğü faaliyetin taraflar üzerinde doğurduğu hukuki ve maddi sonuçlarından dolayı hukuki sorumluluğunun bulunmadığını kabul etmiş sayılırlar.

Madde 9 – (1) Arabuluculuk Kuralları’nda hüküm bulunmayan hallerde, 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve 20.01.2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği uygulanır.

Madde 10 – (1) Arabuluculuk Kuralları hükümleri, Kurul tarafından yürütülür.