ARB. UZM. ALPER BULUR: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ-DANIŞMAN HOCA

ARB. UZM. ALPER BULUR: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ-DANIŞMAN HOCA

EĞİTİM BİLGİLERİ

İZMİR, 1980 doğumludur.
2007 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
Özel Hukuk (Medeni Usûl ve İcra-İflâs Hukuku) Anabilim Dalı Doktora. Tez Aşaması (Tez Konusu: Hâkimin Fiil ve Kararlarından Dolayı Hukuki Sorumluluğu)
2003 – 2006 Başkent Üniversitesi, Ankara
1998 – 2003 Başkent Üniversitesi, Ankara Hukuk Fakültesi Lisans
1991 – 1998 Saint Joseph Fransız Lisesi, İzmir

İŞ BİLGİLERİ

2010 Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Uzman
2007 – 2010 Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Burslu Araştırma Görevlisi
2005 – 2007 Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Uzman
2004 – 2005 Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Burslu Araştırma Görevlisi
2003 – 2004 Ankara Barosu Avukatlık Stajı


İDARİ GÖREVLER

2013 Hacettepe Üniversitesi Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜTAM) Müdür Yardımcısı
2015 Avrupa Konseyi Tarafından Yürütülen ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Finanse Edilen “Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi” Yürütme Kurulu Üyesi
2015 Avrupa Konseyi Tarafından Yürütülen ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Finanse Edilen “Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi”nde Ulusal Uzman-Danışman
2015 İdari Yargıda İş Yükünün Azaltılması ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Bilim Komisyonu Üyesi

BİLGİ VE BECERİLER

Bilgisayar : Kullanım Sistemleri( Windows, Word, Excel, Power Point), İletişim ve Araştırma Sistemleri (İnternet)
Yabancı Dil : Fransızca, İngilizce

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Kitap :

İcra ve İflâs Hukuku, Barış Kitap, 3. Bası, Ankara 2015.

Hakemli Makaleler :

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Arabuluculuk, Ankara Barosu Dergisi 2007, S. 4.

İcra ve İflâs Hukukunda “Fesat Karıştırma” ve “Malın Esaslı Niteliklerinde Hata”ya Dayanan İhalenin Feshi Nedenleri, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2007, C. XI, S. 1-2.

E-İspat, Ankara Barosu Dergisi 2008, S. 2.

Avukatlık Kanunu m. 35/A’nın Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Çerçevesinde İrdelenmesi ve Bir Düzenleme Önerisi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2010, S. 89.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümleri Uyarınca E-İspat, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Prof. Dr. Erhan Adal’a Armağan) 2011-2012, C. VIII-IX, S. 2-1, s. 779-798.

Makaleler :

İcra ve İflâs Hukukunda İhalenin Feshi Kavramı ve Satışa Hazırlık İşlemleri Öncesi ile İlgili Fesih Nedenleri, Prof. Dr. Turgut Akıntürk’e Armağan, İstanbul 2007.

İflâs Hukukunda Rehinli Olmayan (Adi) Alacakların Sırası ve Sıralar Arasındaki İlişki, Halûk Konuralp Anısına Armağan, C. II, Ankara 2009.

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Uygulaması Hakkında Değerlendirmeler, Prof. Dr. Ramazan Arslan’a Armağan, Ankara 2015.

Editörlük :

Prof. Dr. Turgut Akıntürk’e Armağan, İstanbul 2007, Dr. Derya Ateş ile birlikte.

Panel Koordinatörlüğü :

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Düzenlemeleri ve Uygulamalarına İlişkin Genel Değerlendirmeler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Adalet Mensupları Dayanışma Vakfı ortak etkinlik, Ankara, 8 Mayıs 2009.

Tebliğ :

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı Hakkında Değerlendirmeler, Arabuluculuğun Yasa ile Düzenlenmesi Çalıştayı, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, Ankara 2010.

Arabuluculukta Avukatın Rolü, Dünyada Arabuluculuk Uygulamaları Semineri, Türkiye Barolar Birliği, Ankara 2011.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısının Değerlendirilmesi ve Yargılama Sürecine Etkileri, Arabuluculukta Yargının Kurucu Unsurlarının Rolü ve Önemi Paneli, Türk Hukuk Kurumu ve Yargıçlar Savcılar Birliği Ortak Etkinlik, Ankara 2012.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Uygulamasının Değerlendirilmesi, Arabuluculuk ve Diğer Uzlaşma Yöntemleri Çalıştayı, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, Ankara 2014.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Uygulamasının Değerlendirilmesi, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Uygulaması Paneli, Ankara Barosu, Ankara 2014.

Sağlık Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları, Türk Hukukunda Arabuluculuk ve Sağlık Hukukunda Arabuluculuğun Yeri Sempozyumu, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul 2014.

Arabuluculukla İlgili Güncel Sorunlar, Beklentiler ve Öneriler, Arabuluculuk Çalışma Toplantısı, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Eskişehir 2014.

Sağlık Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları, Tıbbi Hatalardan Kaynaklanan Davalarda Bilirkişilik Sempozyumu, T. C. Adalet Bakanlığı ve Almanya IRZ Vakfı ile Birlikte Yürütülen “Geliştirilmiş Bilirkişilik Sistemi Eşleştirme Projesi”, Ankara 2015.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Uygulamasının Değerlendirilmesi, Arabuluculuk Semineri, Gaziantep Barosu, Gaziantep 2015.

Arabuluculuğa Elverişli Uyuşmazlıklar ve Kamu Düzeni Kavramının Değerlendirilmesi, Ankara Barosu, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi Ortak Etkinlik, Ankara 2015.

Zorunlu Arabuluculuk, Arabuluculuk ve Güncel Gelişmeler Paneli, Arabulucular Derneği, Ankara 2015.

Arabuluculukta İletişim ve Çatışma Çözme Becerilerinin Önemi, Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve İş Alemine Faydaları Toplantısı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun 2015.

Zorunlu Arabuluculuk, İş Dünyasında Arabuluculuk Konferansı, İzmir Barosu, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Arabulucular Derneği Ortak Etkinlik, İzmir 2015.

Arabuluculukta İletişim ve Çatışma Çözme Becerilerinin Önemi, Yargı Dışında Uyuşmazlıkların Çözümü Paneli, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, Ankara 2016.

Zorunlu Arabuluculuk, Zorunlu Arabuluculuk Paneli, Ankara Arabulucular Derneği, Ankara 2016.

Arabuluculuk Uygulamaları ve Zorunlu Arabuluculuk; Arabuluculuğun İş Dünyasına Faydaları, Arabuluculuk Uygulamaları ve Zorunlu Arabuluculuk Konferansı; Bursa Sanayicileri ve İş Adamları Derneği ve Bursa Arabulucular Derneği Ortak Etkinlik, Bursa 2016.

Verdiği Dersler :

Medenî Usûl Hukuku, İcra ve İflâs Hukuku, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Kuramı, Tahkim, Arabuluculuk, Uzlaştırma, Medenî Hukuk ve Ceza Hukuku Bağlamında Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kuramı

KİŞİSEL BİLGİLER

Sertifikalar :

Ankara Barosu, Avukatlık Ruhsatnamesi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, “Problem Çözme ve Müzakere Teknikleri” Konulu Eğitim Seminerine Eğitici Olarak Katkıdan Dolayı Teşekkür Belgesi, Ankara 2010.

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi/ Hacettepe Eğitim Araştırma ve Hizmet Vakfı, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi Sertifika Programına Eğitici Olarak Katkıdan Dolayı Teşekkür Belgesi, Ankara 2010

Düzce Barosu, “Ceza Hukukunda Uzlaşma” Konulu Eğitim Seminerine Eğitici Olarak Katkıdan Dolayı Teşekkür Belgesi, Düzce 2011.

Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Adalet Akademisi ve Hacettepe Üniversitesi İşbirliği ile 11-12 ve 18-19 Mayıs 2013 Tarihlerinde Düzenlenen 28 saatlik “Uyuşmazlık Çözümü ve Uzlaştırma” Eğitim Programına Eğitici Olarak Katkıdan Dolayı Teşekkür Belgesi, Ankara 2013.

Hacettepe Üniversitesi tarafından T.C. Adalet Bakanlığı’nın izni ile verilen “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk” Eğitimi Sertifika Programına 4 Eğitim Dönemi süresince Eğitici Olarak Katkıdan Dolayı Teşekkür Belgesi, Ankara 2013-2014.

Avrupa Konseyi Tarafından Yürütülen ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Finanse Edilen “Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi” Kapsamında 19-20 Kasım 2015 tarihlerinde düzenlenen Pilot Adliyelerde Yer Alan Arabuluculuk Merkezlerinde Görevli Personelin Eğitimi Programına Eğitici Olarak Katkıdan Dolayı Teşekkür Belgesi, Antalya 2015.

T.C. Adalet Bakanlığı tarafından 16-21 Kasım 2015 ve 23-28 Kasım 2015 tarihlerinde düzenlenen Hâkimlere Yönelik Olarak Arabuluculuk Tanıtım Seminerlerine Eğitici Olarak Katkıdan Dolayı Teşekkür Belgesi, Antalya 2015.

Hacettepe Üniversitesi tarafından T.C. Adalet Bakanlığı’nın izni ile verilen Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi Sertifika Programı Katılım Sertifikası (60 saat)

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi/ Hacettepe Eğitim Araştırma ve Hizmet Vakfı, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi Sertifika Programı Başarı Sertifikası (150 saat)

Ankara Barosu, CMK Semineri Katılım Sertifikası

Ankara Barosu, Uzlaşma-Arabuluculuk Eğitim Sertifikası (30 saat)

Ankara Barosu Uzlaştırıcı Siciline Kayıtlı Resmi Uzlaştırıcı, 2008-2011

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırıcı Siciline Kayıtlı Resmi Uzlaştırıcı, 2012

T.C. Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline Kayıtlı Arabulucu, 2013

IV./V./VI./VII./VIII./IX./X. Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı Katılım Belgesi (2005,2006,2007,2008,2009,2010,2012,2013)

Rotary “RYLA” Genç Liderler Semineri Katılım ve Teşekkür Belgesi

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 2002 Yaz Dönemi Staj Belgesi

TEMA Vakfı İzmir ve Ankara Şubeleri Teşekkür Belgeleri

Kişisel Özellikler :

Başkent Üniversitesi Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Topluluğu (EMAT) kurucusu ve iki dönem oybirliği ile seçilen başkanı

Başkent Üniversitesi Voleybol Takımı ile 2. Lig Türkiye Şampiyonluğu

İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi Onur Kurulu Başkanlığı, 1997-1998.

İlgi Alanları : Hukuk, Siyaset, Tarih, Ekonomi, Felsefe, Psikoloji, Kültür, Seyahat, Spor